Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
14/PGDĐT về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm...

        Số: 14/PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 04 tháng 01 năm 2017

V/v: Triển khai Kế hoạch thực hiện
Chương trình phòng, chống mại dâm
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành
phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: