Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
13/PGDĐT về việc tổ chức chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới, cấp tiểu...

          Số: 13/PGDĐT                             Bà Rịa, ngày 04 tháng 01 năm 2017

V/v tổ chức chuyên đề dạy học theo
mô hình trường học mới, cấp tiểu học


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học
Tài Liệu Kèm Theo: