Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
04/PGDĐT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện bảo hiểm y...

           Số: 04/PGDĐT                         Bà Rịa, ngày 03 tháng 01 năm 2017

V/v: Tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động thực hiện bảo hiểm y
tế học sinh năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: