Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
03/PGDĐT về việc hoàn chỉnh, cập nhật thông tin phần mềm quản lý nhân sự PMIS

          Số: 03/PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 03 tháng 01 năm 2017

V/v hoàn chỉnh, cập nhật thông tin
phần mềm quản lý nhân sự PMISKính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: