Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
1042/PGDĐT V/v tham gia hiến máu tình nguyện ngày 12/12/2016

Số: 1042/PGDĐT-TH                                             Bà Rịa, ngày 12 tháng 12 năm 2016
V/v tham gia hiến máu tình
nguyện ngày 12/12/2016.

                                         Kính gửi: Các trường thuộc thành phố Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: