Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
1043/PGDĐT-TĐKT V/v Tổ chức đánh giá sáng kiến của CB,GV,NV ngành Giáo dục thành...

Số: 1043/PGDĐT-TĐKT V/v Tổ chức đánh                     Bà Rịa, ngày 12 tháng 12 năm 2016.
giá sáng kiến của CB,GV,NV ngành Giáo dục 
thành phố Bà Rịa NH 2016-2017.

                                                          Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học
                                                                          và trung học cơ sở thuộc thành phố Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: