Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 790/PGDĐT V/v tổ chức buổi nói chuyện tư vấn tâm lý học đường với chủ đề ...

Số: 790/PGDĐT                                                                  Bà Rịa, 07 tháng 11 năm 2018

V/v tổ chức buổi nói chuyện tư

vấn tâm lý học đường với chủ

đề “Hiểu đúng, hiểu đủ để giúp

trẻ tốt hơn”

                                          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn TP. Bà Rịa


Tài Liệu Kèm Theo: