Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
353/PGDĐT về việc Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện đánh giá xếp loại CC-VC và nh...

         Số: 353/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 09 tháng 5 năm 2017

V/v: Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện
đánh giá xếp loại CC-VC và nhân viên
hợp đồng NĐ 68 năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: