Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 681/KH-PGDĐT Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 và Olympic 27/4 lớp ...

Số: 681/KH-PGDĐT                             Bà Rịa, ngày  03   tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 và Olympic 27/4 lớp 8

 cấp thành phố năm học 2018 – 2019


Tài Liệu Kèm Theo: