Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 16/QĐ-PGDĐT QĐ v/v kiểm tra công tác quản lý, điều hành, triển khai tổ chức ...

Số: 16/QĐ-PGDĐT                                                               Bà Rịa, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra công tác quản lý, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ NH 2017-2018

và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm

của trường THCS Long Toàn


Tài Liệu Kèm Theo: