Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Lịch công tác Tuần 01 - Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016

                                                                                            LỊCH CÔNG TÁC

                                                              Tuần 01 - Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016

 

Thứ

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thành phần/ Nhiệm vụ / Ghi chú

Hai

 

04/01/2016

Chào cờ

UBND Tp.BR

UBND

LĐP + CC

Giao ban

Phòng họp

B.Vân

B.Hiền đi học CCCT

Báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND về trường học mới

 

TH, THCS

 

Kìểm tra tư vấn về mô hình THM và thông tư 30-2014-TT-BGDDT (suốt tuần)

05 trường tiểu học

 

 

Ba

05/01/2016

Tổng hợp báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2015-2016

 

CV

 

Tổ chức kiểm tra vòng 2 đội tuyển HSG giải toán bằng MTCT

THCS Nguyễn Du

THCS

 

Giải quyết công việc theo chức trách, nhiệm vụ

 

 

 

06/01/2016

Dự họp HĐND thành phố Bà Rịa

HT Đảng

 

 

Tổng hợp báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2015-2016

 

CV

 

Giải quyết công việc theo chức trách, nhiệm vụ

 

LĐP + CC

 

Năm

07/01/2016

Dự họp HĐND thành phố Bà Rịa

HT Đảng

 

 

 

 

 

 

Giải quyết công việc theo chức trách, nhiệm vụ

 

LĐP + CC

 

Sáu

08/01/2016

Hoàn thành báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2015-2016, nộp về SGDĐT

 

 

 

 

 

 

 

Giải quyết công việc theo chức trách, nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                   Bà Rịa, ngày 04 tháng 01  năm 2016

- Các bộ phận;                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

- Website Phòng GDĐT;                                                                           

          - Lưu: VT